Alles over Woudrichem...

Column

't Loev - Open Brief (vrijdag 26 oktober 2018)

Afbeelding bij Column: 't Loev - Open Brief

Alle afzonderlijke gemeenteraadsleden van Woudrichem benaderd met een korte samenvatting van onze bezwaren tegen het bouwplan op het oude Fort-terrein aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem.

Geachte Raadsleden,
Ik hoop dat u middels deze handzame samenvatting ervan doordrongen raakt, hoe zeer wij verontrust zijn over het disharmonieuze plan 'Op t Loev'.
We vinden het plan niet stroken met de Visie Waterkant Woudrichem, slecht passend in de historisch-culturele omgeving van de vesting Woudrichem en belemmerend binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We vrezen zelfs dat deze verstoring belemmerend kan zijn voor de plaatsing op de Unesco Werelderfgoedlijst. Wij hopen dat u zich nog eens ernstig bedenkt voordat u meewerkt aan een historische vergissing, als u deze bestemmingsplanwijziging toestaat.

Hoe het begon: Met veel enthousiasme en inzet werken bewoners, verenigingen, gemeente, provincie en bedrijven samen aan een visie op de Woudrichemse waterkant. Intensieve bijeenkomsten waren het, met veel commitment en inzet van iedereen. Een mooi voorbeeld van luisteren, kennisinbreng en participatie. Op 19 april 2016 stelt de gemeenteraad de gemaakte visie en een toetsingskader voor ontwikkelingen langs de rivieren rondom Woudrichem vast.
op 29 juni 2018 gebeurt er iets onverwachts en in onze ogen ook iets ongehoords: De allereerste keer dat de visie kan worden ingezet bij plan ‘Op ’t Loev’, verdwijnt deze visie in één pennenstreek in de diepste bureaula. Terwijl iedereen op het strand ligt of op een andere manier vakantie viert, verschijnt een bestemmingsplanwijziging, met een mogelijkheid om te reageren tot 9 augustus. Midden in de vakantieperiode is het lastig. zo niet bijna onmogelijk om goed te kunnen reageren.
De bestemmingsplanwijziging rammelt aan alle kanten, is slordig, onsamenhangend, bevat veel onduidelijkheden en roept te veel vragen op. Het plan ‘Op ’t Loev’ is in onze ogen ver onder de maat, met zijn enorm massieve woonmuur met bijna 100 woningen, in disharmonie met z’n omgeving, gericht op korte termijn winst, zonder meerwaarde voor Altena in de komende 100 tot 200 jaar. Om mensen te informeren en te betrekken, stellen wij begin augustus een petitie op en verzamelen we handtekeningen. In korte tijd tekenen ruim 300 mensen. Ook vandaag nog vragen mensen ons, om onze petitie te kunnen ondertekenen.

Wij delen de urgentie en de noodzaak om het Fort-terrein aan te pakken. Te lang is het al een doorn in onze ogen. Maar ieder plan zou gebruik moeten maken van deze prachtige historische en cultureel waardenrijke plek. Miemand zou moeten kunnen ontkomen aan het betrekken van alle belanghebbenden. Dit niet doen, zou een gemiste kans zijn. Er is niet gekozen voor een integrale insteek en daarmee voor het benutten van de kennis, kunde, ervaringen en ideeën van anderen. Het geheel beschouwen wij als een gemeentelijke vorm van selectief winkelen en klein houden van de samenleving. Wij ervaren thans de gemeente als alleen in gesprek met wie het haar uitkomt, dat iedere kritische kanttekening op het plan als bedreiging ziet en de zienswijzen worden gepareerd met het woord ‘ongegrond’.

Onze kritiek op het ontwerp wordt uitstekend verwoordt door Professor Eric Luiten van het ‘Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie’ in zijn negatieve reactie op het plan ‘Op ’t Loev’. Citaat: 'Het voorliggend stedenbouwkundig plan – binnen de historische schootsvelden, in de voormalige uiterwaarden, met zicht op Loevestein en als prelude op één van de mooiste vestingstadjes van Nederland – verhoudt zich slecht tot de kernwaarden van het strategisch Waterlinielandschap en legt een onduidelijke relatie met de vesting. De indeling in deels haaks, deels parallel op de rivier geprojecteerde huizenstrengen overtuigt niet. Ze belemmeren het zicht over de dijk naar Woudrichem én naar de overkant van de rivier. De groene ruimte is obligaat vormgegeven met een onduidelijke verdeling van publiek en privé ruimte en een stedelijke aandoend groen hofje”. (Einde citaat).

Tenslotte en concluderend, zijn wij zijn van mening dat dit plan niet de daadwerkelijke actuele behoefte van de woningen onderschrijft, onvoldoende met deugdelijke onderzoeken is onderbouwd, een onverantwoorde stedenbouwkundige invulling vertegenwoordigt, zonder rekening te houden met de cultuurhistorische omgeving, waarbinnen het plangebied is geprojecteerd en de regels dienaangaande geen uitvoering rechtvaardigen, die tegemoet komen aan de belangen, die de stichting behartigt. Interessante feiten:

* Het plan voorziet in een bouwmassa in de nabijheid van de vestingstad met een toegestane bouwhoogte van 17 meter en zelfs een 22.60 meter hoge toren bij haven ‘Het Gatje’ in de
vorm van een enorm massief dominerend bouwvolume langs het toeleiding kanaal. In de ‘Visie Woudrichemse Waterkant’ was consensus over 11.70 meter.
* Het plan is naar binnen gericht, blokkeert zichtlijnen vanuit de vesting en naar de vesting en past met de schaal en het volume op geen enkele manier in het ensemble.
* Centraal staat het uitzicht van de toekomstige bewoners uit het oogpunt van verkoopbaarheid. Het ontbreekt aan meerwaarde voor de cultuurhistorische omgeving en de beleving daarvan. Hoe het plan vanuit zichzelf oogt (‘de zichtlijnen’) bezien vanuit
Munnikenland en varend op de Afgedamde Maas speelt klaarblijkelijk geen rol.
* Het ontwerp bestemmingsplan ontbeert cijfers. Op slechts enkele punten als bijvoorbeeld verkeer wordt (onvolledig) gerekend. Een veelheid aan beweringen wordt niet met onderzoek onderbouwd.
* De gemeente (provincie Noord Brabant maakt deel uit van het Pact van Altena), is verplicht om zodanig te handelen, conform afspraken gemaakt door het Rijk in het nominatie dossier van Unesco, dat zij de aanvraag niet als Werelderfgoed frustreert. In het ontwerp bestemmingsplan ontbreekt iedere vorm van integrale toetsing en/of weging van deze verplichtingen. De gemeente lijkt te kiezen voor een ‘alleen op de wereld’ bestemmingsplan, niet gehinderd door alle afspraken en zonder oog voor de herindeling komend jaar.
* In het ontwerpbestemmingsplan ontbreken de effecten op de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen.
* Citaat uit ontwerp bestemmingsplan blz. 38: ‘Buitendijks bouwen geschiedt op eigen risico van de bewoners en de schade kan niet op het Rijk worden verhaald’.
* Citaat uit het ontwerpbestemmingsplan: ‘In de planvorming wordt extra waterberging gerealiseerd waardoor ruimte voor de rivier ontstaat en de kans op overstroming vermindert’. In 1993 passeerde er bij Lobith 12.000 m3 per seconde!
* Wij bevelen u allen aan, in ieder geval de zienswijzen van de provincie Noord-Brabant en van het ‘Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie’ te lezen.
* Het Coalitie-akkoord van het huidige college stelt: ‘Bij alles wat we doen willen we een soort duurzame meetlat leggen: zijn mens, milieu en bedrijvigheid in evenwicht?’

Waarom blijft het plan zo vaag? Wij vragen om concrete uitspraken met concrete meetbare eisen. Inzet van duurzame energie, het gebruik van milieuvriendelijke materialen, het plaatsen van elektrische laadpalen, inzet van concrete circulaire economie en zo meer.

Jos Korthout

Jos

Jos


Jos

Jos

 

 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 De column op Woudrichem.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
 Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)